Podmínky zpravodaje

Bez uzavření písemné smlouvy s obecně prospěšnou společností ČIPA, o. p. s. se sídlem Sokolská 31, Praha 2, PSČ 120 26, IČO: 25738721, zapsanou v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 97 a splnění podmínek stanovených v takové smlouvě, je zakázáno jakékoli užití obsahu těchto internetových stránek nebo jejich části, zejména je zakázáno jejich obsah rozmnožovat (zhotovovat dočasné nebo trvalé, přímé nebo nepřímé kopie, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě), rozšiřovat (zpřístupňovat v hmotné nebo nehmotné podobě nebo jakkoliv nabízet), vystavovat (zpřístupňovat v hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání), sdělovat (zpřístupňovat v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově, způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí), vysílat nebo přenášet rozhlasem nebo televizí (zpřístupňovat rozhlasem, televizí a jakýmikoli jinými prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu, mikrovlnným systémem nebo vysíláním pomocí družice, počítačovou nebo obdobnou sítí), napodobovat, zasahovat do jejich obsahu, jakkoliv je upravovat, odstraňovat, vyřazovat z provozu, omezovat funkčnost a přístup k nim, odstraňovat nebo měnit jakékoli elektronické informace vztahující se k nim nebo s nimi jinak nakládat.

V případě porušení tohoto zákazu bude obecně prospěšná společnost ČIPA, o. p. s. se sídlem Sokolská 31, Praha 2, PSČ 120 26, IČO: 25738721, zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 97, uplatňovat veškerá svá práva na ochranu duševního vlastnictví, zejména uplatněním nároku na určení svého práva, na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení, na vydání úředního zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování nebo neoprávněného zásahu do svého práva, neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy, na sdělení údajů o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny, o způsobu a rozsahu neoprávněného užití a o totožnosti osob, které se neoprávněného zhotovení, rozšiřování nebo užití účastní, na odstranění následků zásahu, (zejména stažení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny a zničení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny), na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu (zejména omluvou a zadostiučiněním v penězích) a podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe