Borovice, Smrk, Jedle

Borovice, Smrk, Jedle (PINUS L., PICEA Dietr., ABIES Mill.)

Tyto jehličnaté dřeviny jsou v České republice hojně zastoupené, zejména v lesích. Jsou tak důležitou součástí ekosystému a domovem mnoha druhů organismu. Také mají zásadní význam z hlediska vodohospodářského i s ohledem na tvorbu klimatu. Dřevo těchto jehličnanů je dlouhodobě jedním ze základních stavebních a konstrukčních materiálů a zdrojem pro výrobu papíru.

Místa výskytu:

Smrk se v České republice vyskytuje zejména v podhorských a horských oblastech, borovice pak rostou vyjma vyšších poloh na celém našem území. Borovice je původní dřevinou na světlých stanovištích (skály, pískovce), ale šíří se i na narušených plochách, např. v lomech, po lesních požárech atd. Jedle v dnešní době ustupuje, původně rostla v horských a podhorských smíšených lesích.

Doba květu:

Od dubna do června.

Alergologický význam:

Uvedené jehličnany patří mezi málo významné alergeny. Ovšem s ohledem na obrovskou produkci pylu v květních letech mohou jejich pylová zrna u citlivých osob vyvolávat potíže, a to především v důsledku mechanického dráždění.

Borovice, Smrk, Jedle