Pylový atlas

ambrózie (AMBROSIA L.)
Jednoleté vysoké byliny z čeledi hvězdnicovitých. Obě ambrózie jsou původně severoamerické druhy, které jsou do střední Evropy zavlékány a expanzivně...

bez (SAMBUCUS)
Bez černý a bez červený jsou keře, první z nich až malý (vícekmenný) strom, chebdí je vytrvalá vysoká bylina. Bez černý roste na živných, dusíkem...

borovice, smrk, jedle (PINUS L., PICEA Dietr., ABIES Mill.)
Všichni zástupci uvedených rodů jsou jehličnaté dřeviny patřící do čeledi Pinaceae. Z nich vůbec nejhojnější u nás je smrk, vázaný na podhorské a...

bříza (BETULA L.)
Břízy, s výjimkou velmi vzácné severské břízy zakrslé, jsou běžně rozšířeny v celém území státu od nížin do hor, chybí pouze na horských hřebenech....

dub (QUERCUS L.)
Duby jsou většinou stromy tvořící součást smíšených listnatých opadavých lesů od nížin do podhůří (lužní lesy, habrové doubravy), někdy vysazovány...

habr (CARPINUS L.)
Strom střední velikosti, hojný v nižších a středních polohách (do cca 500 m n.m.) ve smíšených listnatých lesích na bohatších půdách. Někdy bývá...

jasan (FRAXINUS L.)
Naším nejhojnějším domácím zástupcem je jasan ztepilý. Roste od nížin (hlavně lužní lesy) do hor (suťové lesy), bývá i součástí teplomilných porostů....

jitrocel (PLANTAGO L.)
Jitrocele dávají přednost otevřeným lučním a pastevním porostům nebo ruderálním plochám. Výjimečně se s některými setkáváme ve světlých lesích,...

kopřiva - drnavec (URTICA L. - PARIETARIA L.)
Žahavka je jednoletá bylina, roste v teplejších oblastech hlavně na rumištích a jako plevel v zahradách. Kopřiva je bylina vytrvalá a její původní...

lípa (TILIA L.)
Všechny lípy jsou statné dlouhověké stromy a původně byly přirozenou součástí smíšených opadavých lesů od nížin až do podhůří. Oba druhy byly však od...

lipnicovité / trávy (POACEAE / GRAMINEAE)
Trávy dnes patří k dominantním rostlinám bezlesé kulturní krajiny (louky, meze, parky, umělé travní porosty), řada druhů však roste a vymetá i ve...

líska (CORYLUS L.)
Náš jediný původní keřovitý druh - líska obecná - je rozšířen od nížin do podhorského pásma jako běžný podrost smíšených listnatých lesů, druhotně se...

merlíkovité (CHENOPODIACEAE)
Zástupci čeledí merlíkovitých i laskavcovitých jsou vesměs jednoleté, méně často dvouleté a vzácně vytrvalé byliny. Rostou většinou na rumištích nebo...

olše (ALNUS MILL.)
Zástupci širšího rodu Alnus jsou hojně rozšířeni na celém území ČR a SR. Olše lepkavá je běžným doprovodným druhem dřevinných porostů říčních a...

ořešák (JUGLANS L.)
Ořešáky jsou statné stromy, samčí květy mají velké jehnědy. Dřevina je v Evropě jsou nepůvodní. Častější Juglans regia, "vlašský ořech", je domovem...

pampeliška (TARAXACUM L.)
Pampeliška lékařská roste od nížin do hor na loukách a v jiných travních porostech, někdy i ve světlých listnatých lesích a na pasekách. Nesnáší...

pelyněk (ARTEMISIA L.)
Byliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), většinou vytrvalé. Nejrozšířenější je pelyněk černobýl, který se přirozeně vyskytuje v pobřežních...

platan (PLATANUS L.)
Statné stromy vysazované v parcích nebo soliterně v městském prostředí. P. occidentalis (p. západní) byl k nám zaveden ze Severní Ameriky, P....

šťovík (RUMEX L. s.l.)
Jednotlivé druhy nalézáme na velmi rozmanitých stanovištích - mokrých i suchých s půdami hlinitými i písčitými a živinymi bohatými i chudými. Jedná...

topol (POPULUS L.)
Topoly patří do čeledi Salicaceae (vrbovité). Osika je rozšířena od nížin do hor, je to světlomilná, ale nenáročná dřevina, patří k tzv. pionýrským...

vrba (SALIX L.)
Vrby jsou rozšířeny na území obou států od nížin až do nejvyšších hor, kde trpasličí typy vrb jsou součástí alpinské vegetace. Většinou jsou vrby...

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR